Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Hundens helse må komme først!

15.09.2020

De vanligste helseskadene er pusteproblemer, fødselsproblemer, problemer med å gå, øyeproblemer og alvorlige hudproblemer. Samtidig sliter mange hunderaser med arvelige sykdommer. Resultatet har blitt at mange hunder har fysiske egenskaper som store øyne, korte ben eller sammenklemte neser som gjør at en del er avhengig av kirurgiske inngrep eller tett oppfølging fra veterinær for å overleve.

For å sikre god hundeavl er en avhengig av å øke den genetiske bredden og ha helse som hovedfokus framfor utseende og til en viss grad praktiske egenskaper. Det er vanlig å skille mellom brukshunder og selskapshunder. Selskapshunder er hunderaser som ikke lenger avles for annet formål enn å være til selskap eller til å konkurrere på hundeutstillinger. I motsetning til brukshunder, som kan være for eksempel gjeterhunder eller jakthunder. Raser innenfor begge grupper kan ha avlsbaserte utfordringer, men selskapshunder har i størst grad betydelige arvelige sykdommer og fysiske problemer.

Lov om dyrevelferd § 25. Avl sier at det ikke skal drives avl som blant annet påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt og reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd. Mattilsynet har i dag ansvar for å håndheve at dyr med nevnte arveanlegg ikke skal brukes i videre avl. Likevel Blir ikke loven per i dag godt nok fulgt opp, og mange raser lider som konsekvens. Senterungdommen mener derfor at det er på tide å stramme inn retningslinjer og oppfølging av hundeavl i Norge.

Senterungdommen mener at:

  •  Mattilsynet må ha mulighet til å følge opp avl av hunderaser.
  • Raser som per i dag har blitt avlet så langt at det ikke er mulig å reversere alvorlige nedarvede skader gjennom målrettet avl, må forbys. Forbud må baseres på faglige vurderinger fra Mattilsynet om hvilke raser som i dag ikke avles i tråd med dyrevelferdsloven.
  • Retningslinjer for avl med helse som hovedfokus må utarbeides for alle raser.
  • Norge må ta initiativ til et avlssamarbeid med resten av Skandinavia for å øke genvariasjonen, hvor overnevnte punkter må ligge til grunn.


Vedtatt av Senterungdommens Sentralstyre september 2020.