Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Fullfinansier NMBU Veterinærhøgskolens 90 studieplasser

12.01.2024

Norge, og flere andre land i Norden, står i en lenge varsla veterinærkrise. Stadig flere kommuner klarer ikke å fylle veterinærvakta, og ender med å bryte loven. Det er alvorlig for dyr, for bonden, og for vår felles matsikkerhet. I en slik situasjon er det uforståelig at regjeringa i statsbudsjettet for 2024 fremmer forslag om kutt i antall studieplasser ved veterinærhøgskolen på Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU).

Stoltenberg-regjeringa foreslo i 2008 å gjennomføre en sammenslåing av Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, og samtidig oppskalere utdanningskapasiteten til 90 studenter per kull. I 2021 stod veterinærbygget på Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet på Ås ferdig, med en totalkostnad på 8,5 mrd. kroner. Det fremstår svært uklokt å ikke utnytte kapasiteten på statsfinansierte utdanningsbygg, særlig for utdanninger med så stor etterspørsel i arbeidsmarkedet, og som er av så stor samfunnsmessig betydning.

Etterspørselen etter veterinærer i vakttjeneste er kritisk, og selv om videreføring av 90 studieplasser gjør lite for å løse krisen på kort sikt, er det lite som tyder på at situasjonen er midlertidig. Trolig mangler man opp mot 100 veterinærer i vaktordningen, som fra før sliter med høy gjennomsnittsalder. En arbeidsgruppe under Landbruks- og Matdepartementet vurderte senest i vår at et aktuelt tiltak for å håndtere veterinærmangelen på lengre sikt var å øke opptaket til veterinærhøgskolen.

Det er også et faktum av veterinærutdanningen i Norge er av de mest kostbare utdanningene pr. studieplass, på lik linje med medisin og odontologiutdanningene. At regjeringen nå i praksis skyver ansvaret for å utdanne samfunnskritisk kompetanse over på NMBU, vitner om dårlig innsikt i både rollefordeling og samfunnsansvar.

De siste årene har tydelig vist oss at behovet for veterinærer kommer til å øke i årene som kommer. Vi har opplevd høypatogen fugleinfluensa, storfetuberkulose og infeksiøs lakseanemi. Nå er også Afrikansk Svinepest påvist i Sverige. Fremst i alle disse sakene er det veterinæren som såt i beredskap. Derfor trengs det veterinærkompetanse som kjenner godt til norske forhold.

Det er uholdbart at en Senterparti-regjering skal fremme forslag om kutt i studieplasser ved Norges eneste utdanningssted for veterinærer gitt dagens situasjon. Senterungdommen forventer at regjeringen snur og retter opp feilen, for dyrenes, bondens, og matsikkerhetens og folkehelsas skyld.

Senterungdommen mener at:

  • Regjeringa må fullfinansiere minst 90 studieplasser ved NMBU Veterinærhøgskolen over statsbudsjettet