Meny
Bli medlem

Olje og gass

Senterungdommen mener at Norge bør bruke inntektene og  kompetansen vi har opparbeide oss gjennom olje- og gassproduksjon til å gå inn i den grønne omstillingen.

Klok forvaltning av våre naturressurser har sikret at inntektene fra olje og gassnæringen har kommet det norske folket til gode. Dette har vært mulig gjennom god politisk styring. Slik  forvaltning er bærebjelken i vårt demokrati, og skal ligge til grunn for videre forvaltning av norske naturressurser. Det er viktig at olje- og gassvirksomheten ikke går på kostnad av våre fornybare naturressurser, som for eksempel fisk. 

I dag blir olje og gass brukt i alt fra drivstoff og strømproduksjon til å lage klær og  mobiltelefoner. Å fase ut denne råvaren krever kloke løsninger. Alt vi laget av olje, kan vi i prinsippet lage av tre. Senterungdommen mener at Norge bør bruke inntektene og  kompetansen vi har opparbeide oss gjennom olje- og gassproduksjon til å gå inn i den grønne omstillingen. Vi skal ha et alternativ når etterspørselen etter olje og gass blir redusert.  Senterungdommen sier nei til oljeboring og konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Løsninger:

  • Sikre at staten sine inntekter fra olje- og gassproduksjon fortsatt kommer innbyggerne og lokalsamfunnene til gode.
  • Benytt inntekter, forskningsmidler og kompetansen offshore har i omstillingen til mer grønn industri som vindkraft, vasskraft, og skogsdrift.
  • Betydelig øke i servering av norskproduserte matvarer offshore.
  • Redusere utslippene fra olje og gassvirksomheter skal gjennom energieffektivisering, redusert fakling, elektrifisering, og dekarbonisering gjennom fangst og lagring av CO2.
  • Petroleumsnæringen skal på linje med andre næringer ta sin del av norske klimaforpliktelser gjennom kvotesystemet og en særlig høy CO2-avgift.
  • Bygge ut oljevernberedskapen langs hele kysten.
  • Leterfusjonsordningen må beholdes for å sikre små selskaper mulighet til å konkurrere om allerede vedtatt utvinninger.
  • Stanse leting etter nye olje- og gassfelt.
  • Norge skal ta initiativ til en global forpliktende nedtrappingsavtale i fellesskap med andre nasjoner som produserer fossile energikilder.
  • Sette ned en energikommisjon som skal utrede gradvis nedtrapping av norsk olje- og gassproduksjon basert på framtidig etterspørsel, klimarisiko og utslippsforpliktinger.