Internasjonal handel

Senterungdommen vil at Norge skal være en aktiv bidragsyter for en rettferdig verdenshandel. Godene fra handel kan løfte land ut av fattigdom og minske konfliktnivået i verden. Derfor er det viktig å gjøre tilpasninger som bygger opp om verdenshandelen. Ettersom folkestyre gir den beste forutsetningen for gode samfunn med små forskjeller, vil Senterungdommen i valget mellom folkestyre og handel alltid velge folkestyre. I verdenssamfunnet ser vi en trend hvor internasjonale handelsavtaler ikke lenger forhandler om toll og avgifter, men politikk og rettigheter. For Senterungdommen er det et ufravikelig prinsipp å sørge for at det norske folk har stor innflytelse over egen hverdag. Derfor sier vi nei til handelsavtaler som flytter makt fra norske folkevalgte og fra det norske folk. Norge skal ha en selvstendig stemme i verdenssamfunnet og handelssamarbeid uten suverenitetsavgivelse.

Løsninger:

 • Norge kan ikke inngå en handelsavtale som tar makt fra folkevalgte politikere i landet vårt.

 • Avtaler som gir interessene til eiere av enkelte eksportbedrifter forrang foran helse og miljøstandarder, offentlige velferdstjenester og arbeidstakeres rettigheter kan ikke inngås. 

 • Arbeide for en bærekraftig verdenshandel hvor alle land skal ha mulighet til å regulere og innføre tiltak som verner egen industri og produksjon.

 • Forbedre ordningen som gir verdens minst utviklede land fortrinn til det norske markedet, med forutsetning om at det styrker landenes mulighet til utvikling og å brødfø egen befolkning.

 • Sikre åpenhet og innsyn for folkevalgte politikere og berørte organisasjoner i forhandlinger om handelsavtaler hvor man forhandler om å svekke det politiske handlingsrommet i Norge.

 • Norge skal aktivt arbeide for gjennomsiktighet i finansnæringen og arbeide mot skatteparadis.

 • Arbeide for et WTO-mandat som sikrer hvert land rett og plikt til å produsere mat til egen befolkning.

 • Arbeide for sluttbrukererklæring i våpenproduksjon.

 • Norske myndigheter skal kreve offentliggjøring av leverandørlistene til kleskjeder med virksomhet i Norge.

 • Importvernet er bærebjelken i norsk matproduksjon. Innenfor WTO-avtalen må Norge bruke den høyeste vernetollen som vi kan og som er hensiktsmessig.

 • At Norge gjennom dagens handelsregime arbeider for å avslutte handelsavtaler med

 • Marokko, som bryter med folkeretten og støtter opp under okkupasjonen av Vest-Sahara.

 • Styrke Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland for å sikre at avkastningen er et resultat av investeringer som lever opp til målet om rettferdig fordeling og bærekraftig utvikling.

 • Norge må bistå arbeidet for et sterkere FN. FN skal være en tydelig pådriver for rettferdighet og fordeling i verdenssamfunnet, og være en motvekt til organisasjoner og selskap med motivasjon i økonomisk avkastning.

 • Norge må føre en restriktiv politikk ovenfor genmodifiserte organismer og mat.

 • Utrede muligheten for at Norge innfører en finansskatt i samarbeid med andre land i Europa som arbeider med å innføre eller allerede har innført skatten.