Meny
Bli medlem

Bypolitikk

Senterungdommen ønsker en bypolitikk som legger til rette for en grønn utvikling i hver bydel. De lokale forvaltningsnivåene må også gis mer makt for å sikre medbestemmelse nærmest mulig folk.

De store byene trenger et grønt og godt lokalmiljø. Vi er forkjempere for en rask utvikling av grønn kollektivtransport og øke satsingen på gang- og sykkelveier. I byene vil det å legge til rette for flere syklende få ned antall biler og dermed redusere luftforurensning, støy og køer. En svært positiv sideeffekt av dette er bedre folkehelse.

Den store sentraliseringen av makt og tjenester rammer ikke bare distriktsnorge. Mennesker i byer kan også merke den store avstanden til der avgjørelser tas. Senterungdommen er opptatt av at alle skal ha størst mulig medbestemmelse uansett hvor du bor i landet og vil derfor øke satsingen og makten til folkevalgte organer på bydelsnivå.