Meny
Bli medlem

Boligpolitikk

Norge trenger et boligsosialt løft. Alle skal ha mulighet til å enten eie eller leie.

En trygg bolig er et viktig element i alle mennesker sitt liv. Forskning viser at å eie en
bolig fører til bedre helse, og mindre arbeidsledighet. Norge er et land med sterk tradisjon for  selveie – hele 82,2 prosent av alle nordmenn bor i en bolig som noen i husholdningen eier. Vi opplever et stadig større press på boligmarkedet. I de store byene er det særdeles høye priser, og i distriktene opplever folk at kostnadene med å bygge ikke samsvarer med panteverdien. Dette gjør det utfordrende å komme seg inn på boligmarkedet, særlig for unge  førstegangskjøpere.

Norge trenger et boligsosialt løft. Alle skal ha mulighet til å enten eie eller leie. Det må bygges flere studentboliger. Det er viktig at staten ikke legger for mange føringer for
kommunal boligbygging. Vi vil tilrettelegge for lokaler tilpassinger, og utnytte markedet for å få lavere priser. Kommunale og statlige boliger burde ha universell utforming og
tilrettelegging for eldre og funksjonshemmede. Vi vil fortsette dagens gode ordninger som BSU og husbanken.

Løsninger:

 • Trygge situasjonen til førstegangskjøpere, ved å få ned prisene og fortsette frem med BSU.
 • BSU kan bare benyttes av førstegangskjøpere.
 • Skattefritak på GSU på lik line med BSU ordningen.
 • Bygg gjentatte studentboliger.
 • Styrke Husbanken så kommunene blir best mulig i stand til å gjennomføre aktiv boligpolitikk, tilpasset det lokale markedet.
 • Redusere energiforbruket i private husholdninger, industrien og i transportsektoren.
 • Styrke arbeidet med å øke andelen boliger med universell utforming.
 • Hev maksgrensene i BSU til 30 000 kroner i årlig sparing og 400 000 som totalbeløp, og hev skattefradraget med tilsvarende økning av årlig innskudd til BSU.
 • Styrke leie-til-eie ordningen i distriktene så vel som i byene for å støtte unge nyetablerte samt minske utflytting fra distriktene.
 • Gjennomgå skatteregimet for boligeiere med sikte på å redusere antall nullskatteytere.
 • Åpne opp for at kommuner kan få ekstra kompensasjon fra staten om de selger lav prisede boligtomter til førstegangsetablerere.