Meny
Bli medlem

Arbeidsliv

I Norge  preges arbeidslivet av høy grad av organisering, tillit og omfattende lovverk. Det er verdier vi må ta vare på!

Arbeid er viktig både for individets selvrealisering, familielivet og for samfunnet. Arbeidslivet bidrar til sysselsetting, økonomisk vekst og utnyttelse av ressurser i hele landet. I Norge  preges arbeidslivet av høy grad av organisering, tillit og omfattende lovverk. Det er verdier vi må ta vare på, men som er under sterkt press fra høyresidas liberaliseringspolitikk og EU. Norske lønns- og arbeidsvilkår trues gjennom sosial dumping og fri flyt av arbeidskraft. 

Trepartssamarbeidet er avgjørende for å ha et ryddig arbeidsliv. Tillit er viktig for å ha et  inkluderende og godt arbeidsliv hvor arbeidstakere har medbestemmelse og oppgaver løses i samarbeid og gjensidighet. Også når økonomien opplever alvorlige sjokk, må vi verne om et trygt arbeidsliv. 

Løsninger:

 • Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle som jobber i Norge og i norske farvann.
 • Gjennomgå praksis i offentlig sektor for å fjerne overflødige regler og dokumentasjonskrav.
 • Jobbe for et arbeidsliv preget av hele, faste stillinger.
 • Legge til rette for at alle som jobber i statlige arbeidsplasser der man ikke har direkte kontakt med folk skal kunne jobbe der de vil etter avtale med arbeidsgiver
 • Når det etableres nye statlige arbeidsplasser skal disse som hovedregel legges rundt i landet.
 • Flytte noen større direktorat, for eksempel Utdanningsdirektoratet, ut av Oslo.
 • For å hindre sosial dumping skal det stilles større krav til sertifisering, spesielt innen mindre regulerte fagområder.
 • Innføre og videreutvikle «Oslo-modellen», som nasjonale retningslinjer for byggeprosjekter for å sikre fast ansatte, bruk av faglærte håndverkere, lærlinger og gode lønns- og arbeidsvilkår.
 • Sikre at arbeidstakeres rettigheter ivaretas i en teknologi- og delingsbasert tjenestenæring.
 • Fremforhandle en ny, forpliktende IA-avtale mellom partene i arbeidslivet for å øke andel funksjonshemmede, folk med innvandrerbakgrunn og eldre i arbeid, samt få ned sykefraværet.
 • Opprette en egen enhet for arbeidslivskriminalitet ved hvert politidistrikt.