Meny
Bli medlem
Arbeidsliv

Vi i Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra.
Vi vil videreutvikleet livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjeneste-tilbud i hele Norge, uavhengig av hvor du velger å bo. Vil du være med oss å jobbe for det? Bli med på laget, da vel !

Resolusjoner

Et grunnleggende prinsipp for Senterungdommen er å sørge for at alle innbyggere i Norge i størst mulig grad får like muligheter til å oppnå god velferd og leve meningsfulle liv. Senterungdommen ser med bekymring på de økende forskjellene mellom rike og fattige i Norge. Et økonomisk likestilt samfunn er et viktig mål for velferdsstaten og for dens eksistens. Det er viktig å holde offentlige trygdeytelser på et nivå som gjør at mottakerne kan leve fullverdige og gode liv. Samtidig skal man føre en politikk som holder statens utgifter til ytelser på lavest mulig nivå, og som stimulerer til arbeid framfor lediggang.

Senterungdommen ser med bekymring på antall unge uføre i Norge som så vidt eller aldri får ta del i arbeidslivet og dermed vil slite økonomisk under dagens ordninger. Det er et problem for samfunnet og det er et problem for den enkelte. Senterungdommen ønsker å iverksette forebyggende tiltak som gir bedre folkehelse, og ellers tilrettelegger for at enkeltpersoner skal kunne bidra med sine ressurser.

Les om våre andre hovedsaker:

Klima   Psykisk helse   Skole

Løsninger:

 • Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle som jobber i Norge og i norske farvann.

 • Gjennomgå praksis i offentlig sektor for å fjerne overflødige regler og dokumentasjonskrav.

 • Jobbe for et arbeidsliv preget av hele, faste stillinger.

 • Legge til rette for at alle som jobber i statlige arbeidsplasser der man ikke har direkte kontakt med folk skal kunne jobbe der de vil etter avtale med arbeidsgiver

 • Når det etableres nye statlige arbeidsplasser skal disse som hovedregel legges rundt i landet.

 • Flytte noen større direktorat, for eksempel Utdanningsdirektoratet, ut av Oslo.

 • For å hindre sosial dumping skal det stilles større krav til sertifisering, spesielt innen mindre regulerte fagområder.

 • Innføre og videreutvikle «Oslo-modellen», som nasjonale retningslinjer for byggeprosjekter for å sikre fast ansatte, bruk av faglærte håndverkere, lærlinger og gode lønns- og arbeidsvilkår.

 • Sikre at arbeidstakeres rettigheter ivaretas i en teknologi- og delingsbasert tjenestenæring.

 • Fremforhandle en ny, forpliktende IA-avtale mellom partene i arbeidslivet for å øke andel funksjonshemmede, folk med innvandrerbakgrunn og eldre i arbeid, samt få ned sykefraværet.

 • Opprette en egen enhet for arbeidslivskriminalitet ved hvert politidistrikt.

 • Velferdstjenester skal primært drives av kommuner og fylkeskommuner. Ideelle tilbydere er et viktig supplement, som vi ønsker å utvide på bekostning av den voksende private kommersielle sektoren.

 • Pensjonsalder skal være i samsvar med befolkningens generelle livskvalitet og arbeidsevne, gjeldende særaldersgrenser må kritisk gjennomgås.

 • Jobbe for at vi får færre unge uføre, og aktivt jobbe for at flere for utnyttet restarbeidsevnen sin.

 • Gi NAV et tydelig mandat og tilstrekkelig med ressurser til å følge opp personer på uføretrygd som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet.

 • Utvide ordningen med lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter arbeidstakere med delvis arbeidsevne.

 • NAV-kontorene må være kompetente og ha frihet til å gi brukerne individuelt tilpassede tjenester.

 • NAV må gjøre mer av kjerneoppgavene knyttet til arbeidsrettet avklaring og oppfølging.

 • Tilrettelegge for en økning innenfor VTA og VTAO plasser, og styrke vekstbedriftenes posisjon i kommunene.

 • Jobbspesialister i NAV bør være et virkemiddel ved alle NAV-kontor.

 • Utvide omfanget av ordningene med varige og midlertidige lønnstilskudd til arbeidsgiver .

 • Ikke innføre karensdag ved sykdom.

 • Redusere sykelønnsutbetalingene til 90 prosent av full lønn, med unntak for personer med kroniske lidelser.

 • Øke lengden på arbeidsgiverperioden for å styrke arbeidsgiveres insentiv til tettere oppfølging av sykemeldte, men dele kostnadene med NAV også i arbeidsgiverperioden.

 • Beholde etterlattepensjonen.

Les mer:

Industri   Internasjonal handel   Lærlinger   Næring   Tillit   Økonomi