Praktiske løsninger for hele Norge

Arbeidsliv

Fordi det må bli slutt på ufrivillig midlertidighet.

Resolusjoner

Et grunnleggende prinsipp for Senterungdommen er å sørge for at alle innbyggere i Norge i størst mulig grad får like muligheter til å oppnå god velferd og leve meningsfulle liv. Senterungdommen ser med bekymring på de økende forskjellene mellom rike og fattige i Norge. Et økonomisk likestilt samfunn er et viktig mål for velferdsstaten og for dens eksistens. Det er viktig å holde offentlige trygdeytelser på et nivå som gjør at mottakerne kan leve fullverdige og gode liv. Samtidig skal man føre en politikk som holder statens utgifter til ytelser på lavest mulig nivå, og som stimulerer til arbeid framfor lediggang.

Senterungdommen ser med bekymring på antall unge uføre i Norge som så vidt eller aldri får ta del i arbeidslivet og dermed vil slite økonomisk under dagens ordninger. Det er et problem for samfunnet og det er et problem for den enkelte. Senterungdommen ønsker å iverksette forebyggende tiltak som gir bedre folkehelse, og ellers tilrettelegger for at enkeltpersoner skal kunne bidra med sine ressurser.

Les om våre andre hovedsaker:

Klima   Psykisk helse   Skole

Løsninger:

  • Jobbe for at det skal være færrest mulig unge uføretrygdede og for at flest mulig skal kunne utnytte restarbeidsevnen sin.
  • Sørge for at uføre og andre trygdemottakere har muligheter til å leve et verdig liv og har like muligheter som arbeidsføre.
  • Et skattesystem som minsker forskjellene mellom rike og fattige i Norge.
  • Lover som hindrer sosial dumping. Uavhengig av nasjonalitet skal arbeidere i Norge ha norske vilkår og norsk lønn.
  • For å hindre sosial dumping skal det stilles større krav til sertifisering, spesielt innen mindre regulerte fagområder.
  • Innføre «Telemarksmodellen» som nasjonale retningslinjer for byggeprosjekter.
  • Allmenngjøring av tariffavtaler.
  • Innføre 1 karensdag ved sykdom.
  • Redusere sykelønnsutbetalingene til 90%.
  • Unntak for karensdag og nedskalert sykelønn innføres for arbeidstakere med kroniske lidelser.

Les mer:

Industri   Internasjonal handel   Lærlinger   Næring   Tillit   Økonomi