Historisk har Senterpartiet samarbeidet med partier på både sosialistisk og borgerlig side. Dagens regjering bestående av Venstre, Høyre og FrP fører derimot en politikk som gjør at et regjeringssamarbeid med nevnte partier er umulig. Der Senterpartiet er opptatt av å spre makt over hele landet, er regjeringen mest opptatt å sentralisere makt på kapitalinteresser, byråkrater og elitepolitikeres hender. Der vi er opptatt av små forskjeller, like muligheter og tjenester nær folk, er de borgerlige mest opptatt av skattekutt til de rike og sentralisering av tjenestetilbud, særlig innenfor helse, politi, brannvesen, forsvar og utdanning. Derfor trenger landet nå en ny regjering.  
 
Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har historisk vært de to partiene i norsk politikk som har stått hverandre nærmest. Vårt felles verdimessige og politiske utgangspunkt, kan oppsummeres i følgende punkter: 

  • Norge skal bygges på kristne verdier og humanistiske kulturarv.  
  • Ansvar for oss selv og våre neste. Enkeltindividet er fritt og ukrenkelig, men ikke frikoblet fra fellesskapet. 
  • Hvor bra samfunnet er måles ut fra hvordan vi behandler våre svakeste. Rettferdig fordeling og et sikkerhetsnett for innbyggerne gjennom en sterk velferdsstat sikrer dette. 
  • Et trygt liv og familieliv, fordrer faste stillinger, godelønnsbetingelser og et ordnet arbeidsliv.  
  • En restriktiv alkohol- og ruspolitikk sikrer god folkehelse og omsorg, særlig overfor barn og unge.  
  • Vi vil ha en høy grad av sjølforsyning på mat og landbruk over hele landet.  
  • Levende distrikter. Folk skal få bo hvor de vil og ha tilgang på grunnleggende tjenester. 
  • Vi vil ha et ekte og levende folkestyre, der flest mulig deltar og tar ansvar. Dette innebærer desentralisering av makt og myndighet.  
  • Norge skal føre en solidarisk utenrikspolitikk. En klode, ett folk. Vi skal ikke være oss selv nok.  

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet er de to partiene som har sitter lengst i regjering sammen etter andre verdenskrig. Senterungdommen er derfor svært positive til partileder Knut Arild Hareides initiativ til å skape et nytt sentrumsalternativ, med utgangspunkt i Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.