Vedtatte resolusjoner

Inntaksordning i videregående skole

07.desember 2020

I dag bestemmer fylkeskommunen hvilken inntaksordning de ønsker for de videregående skolene i sitt fylke. Overordnet har to ordninger vært sentrale for fordelingen av elever:

  • Nærskoleprinsippet går ut på at elevene blir prioriterte søkere til den skolen som ligger nærmest der de bor. Prinsippet praktiseres ulikt i de ulike fylkene.
  • Karakterbasert inntak går ut på at elevene konkurrerer om plassene, og at de elevene med de høyeste karakterene blir prioritert først.

Ikke straff den engasjerte ungdommen

07.oktober 2020

Nå, og i framtiden, er Norge avhengige av engasjerte ungdommer. Dermed trenger vi et utdanningssystem som er inkluderende ovenfor de elevene og studentene som velger å bruke tiden sin på politisk aktivitet. Politisk engasjerte ungdommer tar på seg stort ansvar, og legger ned mye tid og arbeid.

Øk antall studieplasser innen medisin, psykologi og veterinærmedisin!

26.mai 2020

Det er i år rekordstor søkning til høyskoler og universiteter. Over 150.000 personer har søkt studieplass gjennom Samordna opptak. Usikkerhet i arbeidsmarkedet og reduserte mulighetene for studier i utlandet på grunn av koronasituasjonen, regnes som mulige årsaker. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av midler til 4000 nye studieplasser ved høyskoler og universiteter, kalt Utdanningsløftet 2020. En økning i antall studieplasser er bra, men vi trenger en tilsvarende økning innen medisin, psykologi og veterinærmedisin!

Slik skal Norge holde hjulene i gang

25.mai 2020

Verden er kraftig rammet av korona-epidemien. Også i Norge deltar hele nasjonen i en nødvendig dugnad for å stoppe smittespredningen. De nødvendige smitteverns tiltakene har ført til at vi har gått inn i en dyp økonomisk krise.

Lokalt næringsliv + skolen = sant

10.februar 2020

Samfunnets syn på hvordan en skolehverdag skal se ut har endret seg gjennom tidene. De fleste er enige i at puggeskolen har det helt fint på historiens gravplass, men vi er langt ifra i mål med å skape verdens beste skole. I de nye læreplanene er det mer fokus på arbeidsliv og gründervirksomhet i skolen, men dette arbeidet mangler en viktig brikke.

Tegnspråk for framtida

13.november 2019

Ifølge Norges Døveforbund er det rundt 16 500 brukere av norsk tegnspråk. Av disse er ca. 5000 døve. FN har rettet kritikk mot Norge for vår behandling av funksjonshemmede, blant annet på grunnlag av at de forskjellsbehandles i samfunnet. Et skritt på veien mot likebehandling er å løfte tegnspråket frem i samfunnet vårt.

Sats på høyere utdanning i hele landet!

13.november 2019

Det siste året har vært preget av nasjonale protester mot nedleggelser av studiesteder og studietilbud – som i stor grad har vært en konsekvens av strukturreformen innenfor høyere utdanning.

Styrk språkforståelsen!

04.mars 2019

De Skandinaviske språkene er i nær slekt og har vært enkelt å forstå om hverandre på tross av noen forskjeller. Samtidig gir språkfelleskapene i Norden oss tilgang til et felles studie- og arbeidsmarked og styrker Norden som region.  Likevel viser en ny forskningsrapport om «ungdommens forståelse av dansk, svensk og norsk» at vi har blitt dårligere til å forstå de skandinaviske språkene.

Skyting for mestring

04.mars 2019

I dag anslås det at omtrent 20% av elever i grunnskolen sliter med mestringsfølelsen.Videre har 4,3% av gutter og 1,7% av jenter AD/HD. Nå ivaretas disse elevene av spesialundervisningsordningen. Likevel opplever altså disse elevene i liten grad mestring på skolebenken. En av grunnene til dette, kan være at tiltak i liten grad er tilpasset den enkelte elev.