Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Hjertet varmt og hodet kaldt i asyl- og flyktningkrisen

18.05.2017

Det er viktig å beskytte retten til å søke asyl og krav på individuell og reell vurdering av søknaden. For at asylinstituttet skal være bærekraftig og for at den legitime retten til å søke asyl fortsatt skal ha en sterk oppslutning blant folk er det viktig at vi sørger for hurtig saksbehandling og rask retur av folk som ikke har rett til asyl eller opphold på humanitært grunnlag.

I dag ser vi en uholdbar situasjon på vår grense mot Russland, som også er Schengens yttergrense. Vi mener det er nødvendig å innføre strengere grensekontroll for å sikre oversikt og bedre kontroll med den ekstraordinære tilstrømmingen av asylsøkere. I tillegg mener vi det er nødvendig med økt bruk av midlertidig oppholdstillatelse for grupper der dette er hensiktsmessig og ikke går ut over menneskeverdet.

Senterungdommen krever raskere bosetting av kvoteflyktninger og flyktninger med innvilget oppholdstillatelse. For å løse dette må flyktninger få mulighet til selvbosetting innenfor tildelt kommune uten å miste økonomiske midler. Kommunene må få økonomiske muskler til å skape en god og trygg integrering i det enorme bosettingsarbeidet som nå ligger foran oss. Kommunenes økonomi skal ikke være til hinder for rask integrering!

Senterungdommen betrakter asylsøkere og flyktninger som en ressurs for samfunnet. Mange av de som kommer har utdanning eller yrkesfaglig kompetanse. For å utnytte dette best mulig samtidig som vi skaper bedre integrering mener vi det bør utarbeides et grundigere system for kartlegging av kompetanse og videreutdanning av flyktninger i Norge. Norskopplæring kan ikke være et ensidig fokus når flyktninger skal integreres og bosettes.

Senterungdommen vil:

  • redusere saksbehandlingstiden for asylsøknader

  • ha strengere grensekontroll på grensen mot Russland

  • ha selvbosetting innenfor tildelt kommune

  • utvide bruken av midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknad behandles

  • øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser

  • ha innstramminger i reglene for familiegjenforening

  • sette til side Dublin-avtalen for enslige mindreårige asylsøkere

  • ha 100 % statlig kostnadsdekning knyttet til kommunenes mottak av flyktningene

  • utvikle et system som raskt kartlegger flyktningenes utdanning og kompetanse

Vedtatt av  senterungdommens landsstyre 9. november 2015.