Vedtatte resolusjoner

Øk antall studieplasser innen medisin, psykologi og veterinærmedisin!

26.mai 2020

Det er i år rekordstor søkning til høyskoler og universiteter. Over 150.000 personer har søkt studieplass gjennom Samordna opptak. Usikkerhet i arbeidsmarkedet og reduserte mulighetene for studier i utlandet på grunn av koronasituasjonen, regnes som mulige årsaker. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av midler til 4000 nye studieplasser ved høyskoler og universiteter, kalt Utdanningsløftet 2020. En økning i antall studieplasser er bra, men vi trenger en tilsvarende økning innen medisin, psykologi og veterinærmedisin!

Ein ruspolitikk til det beste for alle

26.mai 2020

Rusavhengigheit er eit samfunnsproblem som råkar enkeltpersonar, pårørande og lokalsamfunn hardt. Senterungdomen meiner at det overordna målet med norsk ruspolitikk er at færrast mogleg utviklar rusproblem. Dette inneber at vi må ha fleire tankar i hovudet samstundes. Vi må sørge for at rusavhengige får den hjelpa dei treng, ta vi har førebyggande tiltak som hindrar avhengigheit og gje naudsynt oppfølging til dei pårørande.

Norge trenger flere legespesialister!

04.mars 2019

Legestudiet er i dag et løp som baserer seg på at de aller fleste søker på en LIS1-stilling etter endt utdannelse. LIS1 står for lege i spesialisering 1 og erstatter det som før het turnuslege. Disse stillingene må legene igjennom for å kunne spesialisere seg videre til å bli allmennlege, kirurg, hjertelege, kreftlege eller annen type spesialist. Uten gjennomført LIS1 kan en lege stort sett kun jobbe som vikar.

Senterungdommen krever opprydning i helsesektoren!

04.mars 2019

Senterungdommen er bekymret for fremtidas helsevesen. Norsk Sykepleieforbund anslår at om 20 år vil vi mangle 30 000 sykepleiere om vi ikke gjør noe nå. Vi er opptatt av at folk skal ha gode tjenester uansett hvor man bor, både innen spesialist-helsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

En prat alle elever bør få

07.februar 2019

Å være ungdom i dag kan være utfordrende på mange måter, blant annet vistgjennom merkelappen «Generasjon prestasjon». Ungdom føler på et stort press fraung alder, først og fremst knyttet til prestasjon i skolen. Fritidsaktiviteter, venner, deltidsjobber, kroppspress,et ønske om å passe inn og leve opp til forventninger er blant annet faktorer som kan legge press på unge. Sosiale medier som ungdom lever tett på i hverdagen kan også forsterkeusunne tanker ogutenforskap.

Ikke rør abortloven, Erna!

26.november 2018

Statsminister Erna Solberg har trukket frem forslag til endringer i abortlovgivningen i sin iver etter å lokke Kristelig Folkeparti inn i regjering. Det er ikke annet enn uverdig av statsministeren å bruke abortloven som forhandlingskort i jakten på makt.

Nasjonal dugnad for forebygging av selvmord

26.november 2018

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet velger rundt 600 mennesker årlig å ta selvmord. I 2016 valgte 416 menn og 196 kvinner å ta sitt eget liv. Rundt 60% av alle selvmord tas av mennesker under 50 år. Beregninger viser at helsetjenesten behandler mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig. I tillegg regner man med at et ukjent antall selvmord er skjult som ulykker. Selvmord er derfor et stort samfunnsproblem. Dette må løftes høyere på agendaen på alle plan. Det er på tide med en nasjonal dugnad for forebygging av selvmord.

En styrket fastlegeordning

26.november 2018

Fastlegeordningen er grunnmuren i det norske helsevesenet. Det gir trygghet at samme person møter deg hver gang du skal til legen, og at denne personen kjenner både deg og forholdene rundt deg er avgjørende for at du får raskt og riktig hjelp. Dessverre har det siden innføringen av ordningen i 2001 stadig blitt tillagt fastlegen nye oppgaver som stjeler fokus fra tiden med pasientene. Spesielt har oppgaveoverføringen tiltatt etter innføring av Samhandlingsreformen i 2012.  Dette har ført til en situasjon hvor en gjennomsnittlig fastlege jobber 55,6 timer i uka ifølge Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse tidligere i år. Av de 55,6 timene går halvparten av tida til sekretæroppgaver. Den store arbeidsmengden og det høye tempoet i jobben har resultert i at annenhver fastlege tror de gjør noe annet om fem år. Samtidig har nesten alle landets kommuner utfordringer med rekrutteringen av nye fastleger. Dersom denne utviklingen fortsetter, er det en stor fare for at hele ordningen vil kollapse.

Forebygging av overgrep mot barn

27.februar 2018

Seksuelle overgrep er noe av det mest traumatiserende et menneske kan bli utsatt for. For at vi raskere kan avdekke overgrep mot barn, er det nødvendig med tidlig innsats i skolen.

Styrk Jordmortjenesten

27.februar 2018

Jordmødre gjør en utrolig viktig jobb. Svangerskapsoppfølging som utføres av jordmor gir bedre fødselsutfall for de fleste gravide kvinner. Barna fødes nærmere termin, og fødslene blir både lettere og tryggere. Samtidig ser vi at det er stor mangel på jordmødre i Norge.

Flere aktivitører i kommunene

29.januar 2018

Vi i Senterungdommen ser at aktivitørene utgjør en stor forskjell i manges liv. Det er nødvendig at aktivitørstillingene blir prioritert i de kommunale budsjettene, selv om man hele tida er nødt til å sette de lovpålagte oppgavene aller først. Aktivitørforbundet bruker ordene «Glede, mestring, forebygging» for å beskrive hva aktivitørene skal legge til rette for i sitt arbeid. Dette henger tett sammen med livsglede og livskvalitet, som alle har et behov for å oppleve.

Fjern medisin frå menyen

18.mai 2017

Vi er i ferd med å tape vårt viktigste våpenkappløp. Kappløpet mot bakterielle infeksjoner. Antibiotika, vårt viktigste våpen, holder på å gi etter for den kraftige økningen i resistente og multiresistente bakterier vi har sett de siste årene. I Europa og USA dør det omtrent 50.000 mennesker årlig som følge av multiresistente bakterier

Tilgang til medisiner for alle

18.mai 2017

I verden i dag dør 10 millioner mennesker hvert år av sykdommer det finnes behandling for. Nesten en tredjedel av verdens befolkning har ikke tilgang til essensielle medisiner, og i de fattigste delene av Afrika og Asia gjelder dette snart halvparten av befolkningen. 1 av 6 er i verden rammet av en eller flere neglisjerte sykdommer. Sykdommer som det ikke finnes behandling for, og som hovedsakelig rammer mennesker i lav- og mellominntektsland. I løpet av de siste 29 årene har 1556 medisiner blitt utviklet på verdensbasis, kun 21 var laget for å behandle neglisjerte sykdommer. Dette vil si så lite som 1,3% av det totale antallet utviklede medisiner. 90% av medisinutviklingen fokuserer på å produsere medisiner mot sykdommer som rammer så lite som 10% av verdens befolkning.

En styrket tannhelse

18.mai 2017

Senterungdommen vil styrke den norske tannhelsen.

Skolepsykolog i grunn- og videregående skole

18.mai 2017

Psykiske helseproblemer er en stor utfordring i Norge, og rammer mange unge. Psykiske lidelser oppstår ofte i ung alder og er den viktigste årsaken til uhelse i aldersgruppen 20- 30 år. Mellom 15-20% av barn og unge har psykiske vansker som plager dem i hverdagen. WHO (Verdens helseorganisasjon) anslår at psykiske helseproblemer vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land innen 2020. For å forebygge psykiske vansker og lidelser må man begynne i tidlig alder. Dette kan gjøres gjennom arbeid som tidligere behandling, rett diagnostisering samt trivselstiltak i hjemmet og på skolen.

Ja til mestring og bedre selvfølelse

18.mai 2017

Vi kan daglig lese rapporter og artikler om dagens prestasjonspress. En av de største avisene i Norge, Dagbladet, mottok prisen «Årets Gullbarbie» av ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, PRESS.  Denne prisen deles ut til den aktøren som bidrar mest i hverdagen til å gjøre ungdommers selvbilde dårligere. Senterungdommen mener det er bra at noen tør å vise verstingene, og vil iverksette tiltak som skal gjøre kropps- og prestasjonspress til et mindre problem i dagens samfunn.

Organdonasjon redder liv

18.mai 2017

I Norge i dag er det til enhver tid mellom 300 og 500 mennesker som lever med sviktende organer, og som har behov for å gjennomgå en organtransplantasjon for å kunne overleve. En organtransplantasjon er avhengig av at legene har tilgang på et nytt, friskt organ som kan erstatte det syke. Det stilles strenge kriterier til donoren og omstendighetene rundt donorens død, om donorens organer skal kunne brukes i en transplantasjon, men dersom omstendighetene er riktige kan én person donere opp til 7 organer og dermed bidra til å redde 7 andre liv.

Få slikkelappen inn i skolehelsetjenesten  

22.januar 2017

Slik seksualundervisningen er i dag, får elever mye informasjon om hvordan de skal unngå kjønnssykdommer ved samleie. Vi får også god opplæring i bruk av prevensjonsmidler. Elevene får en grundig innføring i hvilke prevensjonsmidler som er tilgengelige, også prevensjonsmidler som er lite brukt.