Justis og beredskap

For at landet vårt skal være godt å bo i nå og i fremtiden, kreves politi og domstoler som folk har tillit til og opplever som rettferdige. Vi må sikre at politifolk og justissektoren har tilstrekkelig med penger og tid til å følge opp lokalsamfunn. Vi ønsker ikke et politi som utelukkende kommer til et åsted, men som er i stand til å forebygge og oppdage kriminalitet på et tidlig tidspunkt. Trygge lokalsamfunn hvor tjenestefolk har god lokalkunnskap er i seg selv en kvalitet når vi sikrer god beredskap for dagens samfunn og for fremtiden.

Løsninger:

 • Hvert fylke skal være ett politidistrikt.

 • Schengen-samarbeidet må gi et større rom for nasjonal regulering. Hvis ikke må Norge arbeide for et alternativt samarbeid i Norden.

 • Utvide fri rettshjelp-ordningen til å gjelde flere saksområder, og til å ha en dynamisk inntektsgrense. Vi ønsker kommunale kontorer som gir lett tilgjengelighet og forebygger at rettstvister utarter seg.

 • Bruke ulike soningsmetoder som husarrest og fotlenke for å sikre en best mulig oppfølging av den enkelte dømte med mål om å bli integrert i et fremtidig lokalsamfunn, og for å bruke samfunnets ressurser mer effektivt.

 • Styrking og etablering av kommunalt brannvesen.

 • Politiet bør kun bevæpnes i nødvendige unntakstilstander.

 • Samarbeide med andre lands politi for å bekjempe organisert kriminalitet over landegrensene. I tillegg skal det arbeides for utveksling av straffedømte som er tatt for kriminelle handlinger i Norge, men som ikke har norsk statsborgerskap.

 • Øke kompetansen til ansatte i skoler, barnehager og helsestasjoner for bedre å kunne avdekke mulige overgrep eller omsorgssvikt.

 • For å fange opp unge som er på vei i gal retning, må det arbeides for at alle kommuner har et formalisert samarbeid mellom politi, barnevern, skole, og andre relevante parter.

 • Videreføre og styrke bruken av konfliktråd for førstegangskriminelle og gjengangere under 18 år.

 • Bedre vilkår for ideelle aktører innen barnevern, rehabilitering og helseinstitusjoner.

 • Videreføre dagens struktur for tingrettene og særdomstolene.

 • Norske statsborgere må når de fyller 18 år ta et aktivt valg om å registrere seg som organdonor eller ikke.

 • Ønsker å opprette et aktivt organdonor-register.

 • Alle Norske førerkort og nasjonale ID-kort skal ha et merke som viser om en person er organdonor eller ikke. I forbindelse med merket bør det være mulig å sette inn en kode som beskriver eventuell relevant informasjon om donorens religion, livssyn eller lignende.

 • Tilgjengelig informasjon om organdonasjon skal finnes på alle Statens Vegvesen sine kontorer.

 • Styrke sivilforsvaret.

 • Innsynsretten i barnevernet skal fjernes slik at barnet skal ha kontroll på hvilken informasjon som går hvor, og hvor mye som skal bli sagt videre.

 • Ordningen med kommunalt tiggerforbud avvikles.

 • Sexkjøpsloven ligger fast.