facebook pixel

Vedtatte resolusjoner

Larver, alger og trevirke, en del av fremtidens matproduksjon

15.juni 2018

Senterungdommen er stolte over at Norge har produksjon av mat i verdensklasse. Selvforsyningsgraden i Norge er ikke høy nok, og det er et løpende mål om at denne skal ytterligere økes for å sikre Norge i en usikker verden.

Videoundervisning - ei moglegheit

15.juni 2018

Senterungdomen ser moglegheiter for desentralisering i ny teknologi og digitalisering. Det gjeld òg i skulen. Sjølv fagfolk er usikre på forskingsgrunnlaget og stiller spørsmål om dette går på tvers av opplæringslova. Den seier at fjernundervisning kan vere eit supplement, men ikkje erstatte regulær undervisning. Senterungdomen meiner at dersom det er slik at opplæringslova hindrar videoundervisning så må ei lovendring til.

Øk seterdriftstilskuddet

15.juni 2018

De siste 100 årene har antall setre i Norge med melkeproduksjon blitt redusert fra om lag 100 000 til under 1 000. I 2015 var det kun 922 setre som hadde melkeproduksjon, rundt 350 av disse ligger i Oppland. Kun 30 prosent av de opprinnelige setrene blir brukt til slått eller beite.

Finansier forskninga

15.juni 2018

Ny kunnskap er avgjørende for blant annet å kunne ta beslutninger for framtidas Norge. Vi har vi en stor og viktig forskningssektor her til lands, som opererer innen svært mange fagfelt. Det er i forskninga som i andre virksomheter veldig viktig å sikre en stor grad av forutsigbarhet for forskningsinstitusjonene.

Resultater i skolen må sees i sammenheng med satsning på estetiske fag

15.juni 2018

I løpet av de siste årene har timetallet innen fag som musikk, kunst og håndverk gått ned med 20 prosent, samtidig som sang ble tatt ut av den overordna læreplanen som ble offentliggjort 1. september. Dette vakte sterke reaksjoner i flere miljø innen utdanning og kultur.

Veto mot EUs jernbanepakke IV

15.juni 2018

Tog er ein avgjerande del av infrastrukturen i Noreg. Landet vårt er langstrakt og me er avhengige av at organiseringa av togtilbodet går på skinner. I laupet av 2018 vil Stortinget måtte ta stilling til EUs jernbanepakke IV, med krav om liberalisering av persontrafikken, og overføring av myndigheit til EU-organet ERA (European Union Agency for Railways). Med mindre Stortinget brukar vetoretten mot direktiva og forordningane i jernbanepakka vil hovudtrekka i regjeringas jernbanereform verta irreversible. Det må ikkje skje.