facebook pixel

Resolusjoner

Jeg vil se resolusjoner om
fra
til

Vedtatte resolusjoner

Stans tvangsreturen

22.november 2017

Norges internasjonale forpliktelser gjennom Flyktningkonvensjonen skal forhindre at mennesker blir returnert til områder som innebærer fare for menneskers liv. I dag kan ikke sikkerhetssituasjonen i Afghanistan sies å være tilfredsstillende til at tidligere enslige mindreårige asylsøkere, som nettopp har fylt 18 år, nå skal sendes tilbake med tvang.

Styrk frivilligheten

22.november 2017

I dag finnes det over 100 000 frivillige organisasjoner i Norge, og over 60% av befolkningen bidrar med frivillig arbeid i en frivillig organisasjon. Frivillige lag og organisasjoner er limet i lokalsamfunnet og avgjørende bidragsytere til utviklinga av gode lokalsamfunn.

Digitale læringsressurser på eleven sitt hovudmål

22.november 2017

Det skjer ei storstilt digitalisering i den norske skulen, og det har dei siste åra vorte auka bruk av digitale læringsressursar. Lærebøker og andre læremiddel har blitt ein viktig støtte for arbeidet til lærarane og det er viktig at digital kompetanse er ein del av skulekvardagen til elevane. Landsmøtet i Senterungdomen meiner at me må oppdatera lover og reglar for å sikra kvalitet og språklege rettar.

Vår fremtid, vårt ansvar

22.november 2017

Ryggraden av medlemmene og velgergruppen til Senterpartiet er mennesker som jobber og lever tett på naturen, med jord, skog og hav – de yrkesgruppene som kjenner klimaendringene best på kroppen. Det er helt avgjørende for oss å forvalte naturen og ressursene på en måte som gjør at ressursene varer, og at naturen kan fortsette å leve sunt inn i fremtiden, kombinert med at vi kan høste av dens overskudd.

Familiepolitikk

22.november 2017

En av hjørnesteinene i det norske samfunnet har vært en raus familiepolitikk, som sikrer økonomisk stabilitet for foreldre, trygge oppvekstvilkår for barn og som sørger for at flest mulig er i jobb. Familiepolitikken skal sørge for at foreldre får god nok tid til å være med barna sine og utvikle dem i oppveksten, særlig de første leveåra. Samtidig skal familiepolitikken ikke være til hinder for aktiv yrkesdeltakelse for foreldrene.

Bygg framtidas infrastruktur no

01.august 2017

Senterungdommen ynskjer å skape eit attraktivt og landsdekkande togtilbod for passasjerar og gods gjennom moderne lyntogbaner. Nordmenn flyg ti gongar meir innanriks enn resten av Europa og reiser mest med bil per innbyggjar i Europa. Tal frå Den internasjonale jernbaneunionen viser at 80% vil velje tog føre fly når ein har reisetider med tog på 2 1⁄2 timar eller mindre.

Til forsvar for Forsvaret

01.august 2017

Senterungdommen mener regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret er en svekkelse av militær tilstedeværelse og ledelse. Vi ser med stor bekymring på at regjeringen legger frem en langtidsplan hvor landmakten ikke er med, men bare skal utredes. Dette vil medføre en utsettelse av modernisering av Hæren. Hæren er i dag underfinansiert og mangler luftvern, moderne stridsvogner og artilleri.