facebook pixel

Vedtatte resolusjoner

Beskytt homofiles rettigheter i Tanzania!

26.november 2018

Den første uka i November, startet guvernør Paul Makonda i Tanzania en omfattende aksjon for forfølgelse av Tanzanias homofile.

Ikke rør abortloven, Erna!

26.november 2018

Statsminister Erna Solberg har trukket frem forslag til endringer i abortlovgivningen i sin iver etter å lokke Kristelig Folkeparti inn i regjering. Det er ikke annet enn uverdig av statsministeren å bruke abortloven som forhandlingskort i jakten på makt.

Nasjonal dugnad for forebygging av selvmord

26.november 2018

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet velger rundt 600 mennesker årlig å ta selvmord. I 2016 valgte 416 menn og 196 kvinner å ta sitt eget liv. Rundt 60% av alle selvmord tas av mennesker under 50 år. Beregninger viser at helsetjenesten behandler mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig. I tillegg regner man med at et ukjent antall selvmord er skjult som ulykker. Selvmord er derfor et stort samfunnsproblem. Dette må løftes høyere på agendaen på alle plan. Det er på tide med en nasjonal dugnad for forebygging av selvmord.

Opphev alle tvangssammenslåinger av fylker!

26.november 2018

Regjeringen og KrF har gjennom regionreformen igangsatt en gedigen sentralisering av makt, aktivitet og kapital. Færre mennesker skal styre over stadig flere, og avgjørelsene vil føre en økende avmakt og mindre tillit til fylkeskommunen som folkevalgt forvaltningsnivå. Dette er ikke forenlig med Senterungdommens prinsipper om folkestyre og spredning av makt, penger og myndighet.

En styrket fastlegeordning

26.november 2018

Fastlegeordningen er grunnmuren i det norske helsevesenet. Det gir trygghet at samme person møter deg hver gang du skal til legen, og at denne personen kjenner både deg og forholdene rundt deg er avgjørende for at du får raskt og riktig hjelp. Dessverre har det siden innføringen av ordningen i 2001 stadig blitt tillagt fastlegen nye oppgaver som stjeler fokus fra tiden med pasientene. Spesielt har oppgaveoverføringen tiltatt etter innføring av Samhandlingsreformen i 2012.  Dette har ført til en situasjon hvor en gjennomsnittlig fastlege jobber 55,6 timer i uka ifølge Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse tidligere i år. Av de 55,6 timene går halvparten av tida til sekretæroppgaver. Den store arbeidsmengden og det høye tempoet i jobben har resultert i at annenhver fastlege tror de gjør noe annet om fem år. Samtidig har nesten alle landets kommuner utfordringer med rekrutteringen av nye fastleger. Dersom denne utviklingen fortsetter, er det en stor fare for at hele ordningen vil kollapse.

Kortbaneflyplasser - høyere verdi enn kostnad

26.november 2018

En av grunnpilarene i norsk samferdsel er kortbanenettet i flytrafikken. Det bidrar til å knytte landet sammen, og er svært viktig for næringslivet i store deler av Norge. Dette er en av de grunnleggende oppgavene staten har. Flytrafikken mellom de største byene er stor, og vi flyr langt mer per innbygger enn sammenlignbare land. Nå mener Senterungdommen det er tid for å prioritere vekst på kortbanenettet, slik at innbyggere med lang reisevei til regionsentra og større byer får et enda bedre reisetilbud, og som ikke minst vil være særdeles tidsbesparende.

Nei til statsborgerskap med evig prøvetid

26.november 2018

Det skal henge særdeles høyt å ha statsborgerskap i Norge. Når man får norsk statsborgerskap har man allerede vært igjennom flere runder med søknad og innvilgelse av midlertidige oppholdstillatelser, og eventuelt permanent oppholdstillatelse i Norge. Norske myndigheter skal ha gode muligheter til å avdekke et eventuelt identitetsjuks