facebook pixel

Forsvar

Senterungdommen mener Forsvaret har en uvurderlig rolle i samfunnet. Forsvaret løser viktige samfunnsoppgaver daglig, som å hevde suverenitet over norsk land og sjøterritorium og bevokte landegrensene. På kort tid har det sikkerhetspolitiske bildet endret seg dramatisk. En styrking av forsvarssektoren er derfor høyst nødvendig. Senterungdommen mener forsvarets hovedoppgave er ivaretakelse av landets sikkerhet og suverenitetshevdelse over norsk territorium. Det er de siste årene lagt stor vekt på luftforsvaret, men Senterungdommen frykter at innkjøpene av jagerfly og kostnadene rundt dette nå går på bekostning av både sjøforsvaret og landstyrkene dersom ikke budsjettet øker betraktelig. Norge har en viktig geopolitisk plassering og en kyst som er rik på naturressurser. Et sterkt nasjonalt forsvar er derfor viktig når Norge i årene som kommer kan møte mange ulike trusler mot nasjonal sikkerhet. Senterungdommen mener NATO er en viktig brikke i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og at samarbeidet må ivaretas, men vi må ikke stille oss i en situasjon der vi bygger ned de kapasitetene som vil kunne sikre landet i påvente av at NATOs styrker kommer for å bistå oss. For å kunne ivareta norsk suverenitet er det viktig at vi i krisesituasjoner har mange menn og kvinner på bakken som innehar forsvarskompetanse, og som kan håndtere våpen.

Det norske forsvaret har over en periode gått fra å være et mobiliseringsforsvar til å være et innsatsforsvar. Over flere tiår har også antallet vernepliktige blitt redusert, og stadig færre avtjener førstegangstjeneste. Nå legges det også opp til en svekkelse av heimevernet, noe Senterungdommen mener er et stort feilgrep i norsk forsvarspolitikk. Heimevernet burde sammen med vernepliktige være sentrale satsingsområder, spesielt med tanke på et forsvar og terrorberedskap med folkelig forankring. Senterungdommen mener verneplikten er vesentlig for at forsvaret skal ha legitimitet hos folket, og atantall vernepliktige derfor bør økes.

Løsninger:

 • Antallet ungdommer som årlig kalles inn til å avtjene førstegangstjenesten økes fra 7000/8000 til 12000/15000.

 • Det bør innføres varierende tjenesteløp i førstegangstjenesten, avhengig av stilling.

 • Videreføre den kjønnsnøytrale verneplikten.

 • Legge vekt på et folkeforsvar med lokal kjennskap.

 • Jobbe for at Nordområdene fortsatt skal være Norges viktigste sikkerhetspolitiske område, og et satsningsområde for forsvaret.

 • Styrke heimevernet og sjøheimevernet for å sikre lokal tilstedeværelse over hele landet.

 • Øke antall seilingsdøgn for sjøforsvaret.

 • Bruke Forsvaret som en ressurs i terrorberedskap.

 • Videreføre og ivareta samarbeidet med NATO.

 • Bruke 2% av BNP på Forsvaret.

 • Oppretthalde dagens HV-distrikt.

 • Utrede muligheter og konsekvenser for en utvidelse av førstegangstjenesten til 18 måneder; dette for bedre å utnytte ressursene, og for bedre å utdanne og gi vernepliktige lengre fartstid og erfaring i den stillingen de besitter.